Canon builds 250-megapixel sensor in a surveillance camera

Canon builds 250-megapixel sensor in a surveillance camera

(Picture: YouTube / Photogearnews)

Canon showed a first implementation of its high-resolution image sensor. The 250-megapixel sensor in APS-H format was seen in a camera body with EOS bayonet.

Mentioned Canon had him for the first time in autumn 2015; now the company has for the first time ready shown the 250-megapixel sensor in APS-H format in a camera body. The designed for industrial and security cameras model but not similar in design to the known EOS camera models remotely. Identical, only the EOS lens mount and so the camera was presented with an extreme Canon EOS telephoto lens on the now ended CES the audience.

With Canon's 250-megapixel sensor is the so far highest resolution CMOS sensor, which is already produced today. Canon sees it as a proof of concept and intends to further notice to incorporate this sensor into an EOS camera and sell to private customers. It should come as a high-performance sensor in surveillance systems are used, which can also operate over longer distances than is possible with the previously used image sensors.

(Christoph Jehle) /(KEH)

Canon bygger 250-megapiksel sensor i et overvåkingskamera

Canon bygger 250-megapiksel sensor i et overvåkingskamera

(Bilde: YouTube / Photogearnews)

Canon viste en første implementeringen av sin høye oppløsning bildesensor. Den 250-mega sensor i APS-H-format ble sett i et kamerahus med EOS bajonett.

Nevnte Canon hadde ham for første gang høsten 2015, Nå har selskapet for første gang klar vist 250 megapiksler i APS-H-format i et kamerahus. Den utformet for industriell og overvåkingskameraer modell, men ikke lik i design til de kjente EOS kameramodeller eksternt. Identiske, bare EOS objektivfatningen og så kameraet ble presentert med en ekstrem Canon EOS telelinse på nå avsluttet CES publikum.

Med Canons 250-megapiksel sensor er den hittil høyeste oppløsning CMOS-sensor, som allerede er produsert i dag. Canon ser det som et bevis på konseptet og har til hensikt å ytterligere legge merke til å innlemme denne sensoren i et EOS-kamera og selge til privatkunder. Det bør komme som et høyytelses-sensor i overvåkningssystemer blir brukt, som også kan arbeide over lengre avstander enn det som er mulig med de tidligere anvendte bildesensorer.

(Christoph Jehle) /(KEH)

New firmware for Sigma’s Dock adapter MC-11

New firmware for Sigma's Dock adapter MC-11

(Image: Sigma)

Officially Sigma Adapter MC-11 only supports the connection-house EF and SA lenses on cameras with Sony's E-mount. Via firmware auto focus should now have been improved with not officially supported models.

Sigma has announced a firmware update for its lens adapter MC-11th The available in a version for Canon EF and Sigma SA port adapter to make the respective lenses on Sony cameras used with E-mount.

is officially supported only one row Sigma-house lenses, in practice the operation, including basic functions work well with some models from other manufacturers. It is this compatibility Sigma will now have increased with firmware version 1.06 for the variant with SA bayonet and the version 1.08 for the adapter EF-Connection: According Changelog is a malfunction of autofocus "Some non-compatible lenses" undergone repair. To what models there this is concrete, Sigma does not betray.

More compatibility - without performance guarantee

At the same time, the manufacturer realized that a smooth operation with no officially supported lenses is not guaranteed even after the firmware update. Nevertheless, it would continue to make as many lenses including as many functions with the adapter to the E-mount available.

To install the update, the converter via USB cable to a Mac or PC must be connected. The update process itself takes Sigma Optimization Pro software. (Msi)

The photo signature of the week (3/6): The right Storytelling

The photo signature of the week (2/6): The right Storytelling

Look out for social interaction. This makes your photos alive.

(Photo: Lars Poeck)

In our series author Lars Poeck'll find every week basic knowledge of photography and provides a proper creative photo task. This time it's about telling stories with pictures.

It's great when your photo tells a story or includes a good picture concept. Applies that you get more feeling in your picture with skillful use of certain "external influences" for all examples. Although you do not always influence.

Creative Photo duties

This text is an excerpt from Lars Poecks book "Creative Photo duties",

 • Visit the website of the author
 • The book at Humboldt-Verlag
 • Available at Amazon

What I mean by that? In rainy weather you should not stay at home, go to crowded places but and watch how people around rush out and escape from the weather. During intense sunshine you will discover harsh shadows in the city center, which can your subject appear more visually stunning. In fog in the morning you will find a mystical and beautiful setting for which you just have to look for lead actor.

Variables for more exciting photos

1 out of 10

Photo signature of the week (3/6) (10 pictures)

Develop an eye for the external influences and build them sent to your photos with one.

ISO 50 | 44 mm | f / 2.4 | 1/140 sec
(Photo: Lars Poeck)

The Project of the Week

Think about appropriate motifs for a pair of images and an image sequence. What idea can tell as a pair of images generated curiosity and relate to each other's photo? Which situation is suitable for the image sequence? As you put it in scene?

Lars Poeck Image pair: A swimmer in the Paralympics during training. It can be found elements likethe track mark, the water and ultimately the float which the relationshipmanufactures.ISO 100 | 250 mm | f / 4 | 1/1000 s (float)ISO 100 | 180 mm | f / 4 | 1/2500 s (trainer / stopwatch)(Photo: Lars Poeck)Lars Poeck Advance: Easy, but a lot of movement and a good idea for the image sequence.The slower shutter speed of 1/30 sec also are dynamic.ISO 1600 | 57 mm | f / 9 | 1/30 s (each)(Photo: Lars Poeck)

The image pair consists of two related to each other photos. This can be a similar perspective in different seasons. Or two photos that tell a story or have a different relationship. It is important to be disclosive context. Image sequences often show the same sections at different times. For example, the falling water glass the busy station and people from A to B or scurrying.

Have appeared:

 • 1/6 part: Finding the common thread
 • use colors specifically: Part 2/6
 • Part 3/6: The right Storytelling

(Lars Poeck) /(Msi)

Ny firmware for Sigma Dock-adapter MC-11

Ny firmware for Sigma Dock-adapter MC-11

(Bilde: Sigma)

Offisielt Sigma Adapter MC-11 støtter kun tilkobling-huset EF og SA-objektiver på kameraer med Sonys E-mount. Via firmware autofokus skal nå ha blitt forbedret med modeller ikke offisielt støttet.

Sigma har annonsert en firmware oppdatering for sin linse adapter MC-11 Den er tilgjengelig i en versjon for Canon EF og Sigma SA port adapter for å gjøre de respektive linser på Sony-kameraer brukes med E-mount.

er offisielt støttet bare en rad Sigma-hus linser, i praksis drift, inkludert grunnleggende funksjonene fungerer godt med noen modeller fra andre produsenter. Det er denne kompatibilitet Sigma vil nå ha økt med firmware versjon 1.06 for varianten med SA bajonett og versjon 1.08 for kortet EF-Connection: Ifølge Changelog er en feil på autofokus "Noen ikke-kompatible objektiver" gått reparasjon. I hvilken modell det er dette konkret, Sigma ikke forråde.

Mer kompatibilitet - uten ytelse garanti

Samtidig, produsenten innså at en jevn drift uten linser offisielt støttes ikke garanteres selv etter firmware oppdatering. Likevel vil den fortsette å gjøre så mange objektiver inkludert så mange funksjoner med adapteren til E-mount tilgjengelig.

Hvis du vil installere oppdateringen, må omformeren via USB-kabelen til en Mac eller PC kobles til. Oppdateringsprosessen selv tar Sigma Optimization Pro-programvaren. (MSI)

Bildet signatur i uken (3/6): Retten Storytelling

Bildet signatur i uken (2/6): Retten Storytelling

Se opp for sosial interaksjon. Dette gjør bildene dine levende.

(Foto: Lars Poeck)

I vår serie forfatter Lars Poeck'll finne hver uke grunnleggende kunnskap om fotografering og gir et skikkelig kreativt bilde oppgave. Denne gangen handler det om å fortelle historier med bilder.

Det er flott når ditt bilde forteller en historie eller har et godt bilde konsept. Gjelder for at du får mer følelse i bildet med dyktige bruk av visse "ytre påvirkninger" for alle eksempler. Selv om du ikke alltid påvirke.

Creative Photo plikter

Denne teksten er et utdrag fra Lars Poecks bok "Creative Photo plikter",

 • Besøk nettstedet til forfatteren
 • Boken på Humboldt-Verlag
 • Tilgjengelig på Amazon

Hva jeg mener med det? I regnvær bør du ikke bo hjemme, gå til overfylte steder, men og se hvordan folk rundt jag ut og flykte fra været. Under intens sol vil du oppdage harde skygger i sentrum av byen, noe som kan faget ditt vises mer visuelt slående. I tåke i morgen vil du finne en mystisk og vakre omgivelser som du bare må se etter hovedrolleinnehaver.

Variabler for mer spennende bilder

1 ut fra 10

Bilde signatur i uken (3/6) (10 bilder)

Utvikle et øye for de ytre påvirkninger og bygge dem sendt til bildene dine med ett.

ISO 50 | 44 mm | f / 2.4 | 1/140 sek
(Foto: Lars Poeck)

Prosjektet of the Week

Tenk på egnede motiver for et bildepar og en bildesekvens. Hva idé kan fortelle så et par av bildene generert nysgjerrighet og forholde seg til hverandres bildet? Hvilken situasjon er egnet for bildesekvensen? Som du setter den i scene?

Lars Poeck Bilde pair: En svømmer i Paralympics under trening. Det finnes elementer somrute merking, vann og endelig float viser forholdetproduserer.ISO 100 | 250 mm | f / 4 | 1/1000 s (float)ISO 100 | 180 mm | f / 4 | 1/2500 s (trener / stoppeklokke)(Foto: Lars Poeck)Lars Poeck Advance: Lett, men mye bevegelse og en god idé for bildesekvensen.Den lavere lukkerhastighet på 1/30 sek også er dynamiske.ISO 1600 | 57 mm | f / 9 | 1/30 s (hver)(Foto: Lars Poeck)

Bildet par består av to relatert til hverandre bilder. Dette kan være en lignende perspektiv i ulike årstider. Eller to bilder som forteller en historie eller har et annet forhold. Det er viktig å være disclosive sammenheng. Bildesekvenser viser ofte de samme delene til forskjellige tider. For eksempel, den fallende vannglass opptatt stasjonen og folk fra A til B eller scurrying.

Har dukket opp:

 • 1/6 del: Finne den røde tråden
 • Bruk farger spesielt: Part 2/6
 • Del 3/6: Retten Storytelling

(Lars Poeck) /(MSI)

Photo Marathon Hamburg vil starte den 15. juli

6. Photo Marathon Hamburg vil starte den 15. juli

Den Marathon startstreken i 2016

(Foto: Gunter Weinerth, 2016)

På den 15 juli 2017 10:00 startsignalet for den sjette Hamburger Photo Marathon, organisert av foreningen for linser visninger. Innen 12 timer, deltakerne må gjøre serie med bilder til et bestemt emne.

24 bilder og 12 timer. 15. juli, vil foto Marathon Hamburg starter i sjette runde. Ifølge arrangørene rapport fra Foreningen for objektiver utsikt, deltakerne møtes kl 10 mellom Schanzenpark og TV-tårnet. Oppgaven: Innen 12 timer 24 bilder på en digital minnekort eller en film hold som gir en jevn serie til et generelt tema. En jury vil avgjøre vinnerne senere serien, alle bildene vil bli vist i september i en utstilling.

Både generelle tema og spesifikke emner vil bli annonsert i tre trinn til den dagen arrangørene. En digital behandling av bildene ikke er lov til å levere ved 22 klokken nøyaktig 24 bildene i riktig rekkefølge på brikken eller filmen må være til stede.

To-dagers utstilling og prisutdeling

kan inspisere hver fotoserien i en to-dagers utstilling noen uker etter at bildet maraton på 2 og 3 september 2017 fabrikken av kunst. Som en del av den valgte av en uavhengig jury vinner serien utstillingen er tildelt og er presentert sammen med alle andre stemmer fotoserien. Arrangørene forventer mer enn 4000 fotografiske snapshots tatt på en enkelt hamburger sommerdag.

Påmelding til sjette Hamburger Fotomarathon gjøres online på arrangementet nettsiden til den 22 juni. Inngangsbilletten er 27 euro. (MSI)

Intervju: Så CopyTrack går til den globale jakten på bilder tyver

Intervju: Så CopyTrack går til den globale jakten på bilder tyver

(Bilde: pixabay / CC 0)

Hvis den tilpassede plutselig dukke opp på tredjeparts nettsteder som håndheving av bilderettigheter kan noen ganger være vanskelig. Hva du skal gjøre i slike tilfeller, sier Marcus Schmitt, grunnlegger av Berlin portal CopyTrack.

Bilder tyveri avgjør er ikke lenger så vanskelig takket være stadig bedre bilder søkefunksjoner i de relevante søkemotorene. Men å vite at ens bilder ble kopiert uten tillatelse, er en ting, å håndheve sine rettigheter, men en mye vanskeligere oppgave - spesielt på internasjonalt nivå. Det er der Berlin selskap CopyTrack. I et intervju med c't Fotografi forklarer grunnlegger og administrerende direktør Marcus Schmitt hvordan hans selskap sporer ned uautoriserte brukte bilder og gjør krav på verdensnivå. Singelen fotograf kommer her noen ganger til sine grenser, fordi med det blotte funn bildene er ikke nok. Han må være i stand til å bevise at de er kopier av opptakene.

CopyTrack Marcus Schmitt, grunnlegger og administrerende direktør i CopyTrack(Bilde: Kopier spor)

c't Foto: Mr. Smith, hvorfor er det bilde anerkjennelse så viktig å håndheve sine egne rettigheter til bildene?

Marcus Schmitt: Med bare en bildesøk ikke oppnås, selv om mange treff, men de fleste er enten ikke relevant eller nøyaktig. For alle oss funn kjører gjennom bilde matching, som sjekker bildet funnet på grunnlag av den opprinnelige - angitt som en prosentandel av kampen. Dermed trenger kundene ikke trenger å arbeide gjennom fjell av falske treff. Dette sparer tid. I tillegg er vi også i stand til å gjenkjenne bildedetaljer og fargeendringer i bilder med nesten ett hundre prosent.

Fra første kontakt gjennom til rettssak

c't Photography: Hvis bildet er identifisert som ulovlig kopi, som er rettighetene til klienten håndheves?

Schmitt: Så langt bare for å tilby en fire-trinns prosess i 140 land. I det første trinnet, forsøker man å kontakte ulovlig brukeren. Han blir tilbudt en påfølgende lisensiering, forutsatt at han kan bevise ingen gyldig lisens. Etter det følger en standardhandling. Bilder av tyv viser stadig mer deprimert, etterfulgt av en pre-rettssaken advokat håndheving. Hvis dette ikke lykkes, tross alt juridisk håndhevelse kommer inn i bildet.

c't Foto: Og det fungerer rundt om i verden?

Schmitt: Vel, ikke alltid så lett og elegant som i Europa. Men vi vet nå fra de respektive gyldig opphavsretts, lokale skatteregler, og også med deres spesielle kulturelle kontekster. Vi er der nå ganske "flerkulturelle", Dette hjelper oss i vår daglige virksomhet.

c't Foto: Og du gjøre alt fra Berlin?

Schmitt: Vi har nå ved siden av kontoret i Berlin, en annen i New York og en i Tokyo. I tillegg har vi samarbeid med advokater og samling etater i de respektive landene. Vår Opponentenkommunikation dag domineres tolv språk og arbeid i vårt hovedkvarter ansatte fra sju nasjoner.

Ulike land, ulike regler

c't Foto: Nå kan du høre rett fra Asia at forestillinger om opphavsrett, men avviker vesentlig fra det som er vanlig i Europa. Hvordan klarer du å gjelde for eksempel i Asia?

Schmitt: Asia er langt fra å være den monolittiske blokk, som han synes å mange europeere. Også der de enkelte landene skiller seg kulturelt, opphavsrett og skatt mye, og du må fortsette i hvert fall veldig annerledes. Japan er med oss ​​nå til europeiske land og USA den mest vellykkede markedet. I tilfelle av Kina, selv de ulike provinsene er ganske bestemt. Selv om de fleste som bruker samme font, men ikke samme språk. I tillegg kommer den i Kina veldig sterkt til bestemt sosial posisjon av de to partene, og de nåværende omstendigheter. Dette er alt klart usikker for europeere, vant enn hjemme.

Flere linker:

 • Copyright for fotografer
 • spore bilder tyver etterspørsel rettigheter
 • Kort intervju: Start-Up Photo krav
 • Hvordan kan du selv bevise forfatterskapet av bildene dine i retten, kan du lese i siste nummer 5/2017 av c't Photography.

Ingen krav uten registrering

c't Photography: Hvordan lykkes kreve lisenser for bilderettigheter, uten at det har et kontor i Kina?

Schmitt: Det er ikke så langt at det nå er på tide å håndheve raskt fra Europa bilderettigheter i Kina. der vi jobber med partnere som er representert i hver av de 22 provinsene. Som nevnt før, Kina kan ikke bare betraktes som en homogen landet, når det kommer til bilderettigheter. Begge de respektive lover samt prosesser på stedet, gjør en respektiv bestemt prosedyre nødvendig som avviker fra provins til provins. I tillegg personlige kontakter spiller en avgjørende rolle selv i det juridiske feltet.

c't Foto: Hvilke spesielle funksjoner i kinesisk lov faller svikt lett?

Schmitt: I Kina er det for eksempel et register for bilder. Det har å sikre sin copyright. Imidlertid må man være oppmerksom på at dette må gjøres separat for hver provins. Uten registrering kan du ber om for en lisensiering lagre det samme. Det har allerede tapt i denne saken.

Selskaper sette budsjett for brudd på opphavsretten tilbake

c't Foto: Og hvis vi da forstått landene og deres spesielle funksjoner, kan du gjennomføre et program som i Europa?

Schmitt: Så enkelt som det ikke går så igjen. I mange asiatiske land den dominerende kulturen der for eksempel, gir ingen rettslig konfrontasjon i opphavsrett tilfeller. Selv om muligheten er rent juridisk, ville det være i Japan heller en minnelig løsning på enn å gå til retten. I motsetning i Taiwan bedrifter for brudd på opphavsretten vanligvis har selv gitt et visst budsjett. Du ville aldri få ideen til å betale frivillig, men bare når er gjenstand for prøving.

c't Foto: Hvilke håndhevelse kvote for å nå?

Schmitt: I USA er vi allerede mer enn 70 prosent. I motsetning til i Europa, men det er i USA vanligvis bare for ut av rettsforlik om de lokale samarbeids advokater var aktive. Vi har vært veldig vellykket nå i Japan. Kina er en stor utfordring i dag. Vi er mest vellykket i det europeiske hjemmemarkedet. Her håndhevelse hastigheten er nesten 95 prosent. (Christoph Jehle) /(MSI)

Blinker produsenten Bowens under avvikling

Blinker produsenten Bowens under avvikling

symbolsk

(Bilde: pixabay / CC 0)

Britisk side DIY Photography melder at de britiske studio flash utstyrsprodusenter Bowens snarlig avvikling. Bowens hadde blitt tatt fra noe mer enn et år fra München investor Aurelius.

Britisk side DIY Photography rapporterer at likvideringen var planlagt for den britiske studioblits utstyrsprodusenter Bowens. Bowens ble kjøpt for et drøyt år sammen med en fotoforretning Calumet fra Muncher investor Aurelius. Aurelius hadde fulgt den britiske online leverandør WEX Fotografisk ennå ikke vedtatt i bildeområdet. Selv om disse to selskapene vil fortsette navngitt på investeringssiden av Aurelius, er det ingen indikasjon på Bowens.

Den Bowens International Ltd. utvikler og kommersialiserer studioblitzer. Selskapets hovedkontor er lokalisert i England. Det går tilbake til 1928, grunnlagt som Bowens Kamera Service Company i London verksted. Fra 1950 ble blitser bygget. 1963 Bowens International Ltd. etablert. At Bowen hadde tydeligvis kansellert fjorårets store stand på Photography Show i Birmingham i siste øyeblikk hadde holdt seg stort sett ubemerket utenfor de britiske øyer.

Hva er konsekvensene avvikling Bowens for kunder og enhets tjenesten ikke er i sikte. En forespørsel fra c't Gallery of Aurelius har ikke blitt besvart.

Oppdater 20.07.2017: På forespørsel fra c't Photography Calumet har bekreftet at Bowens International Ltd. justere driften. Bakgrunn er "alvorlige endringer i markedet", Konkret identifiserer Calument som grunner i særdeleshet "ny, betydelig billigere produkter produsenten i Kina, produktnyheter fra konkurrenter og endrede forbrukervaner av profesjonelle fotografer som kun investerer dersom investeringsgarantier ekstra inntekt",

Calumet ble opprett kundeservice for Bowens produkter, på samme tid til å lede diskusjoner med andre produsenter, "gapet i salgsprogrammet for å lukke kort tid",(Christoph Jehle) /(MSI)

Photo Marathon Hamburg will start on July 15

6. Photo Marathon Hamburg will start on July 15

The Marathon starting line in 2016

(Photo: Gunter Weinerth, 2016)

On July 15, 2017 10:00 the starting signal for the sixth Hamburger Photo Marathon, organized by the association for lenses views. Within 12 hours, the participants have to make series of images to a specified topic.

24 photos and 12 hours. On July 15, the Photo Marathon Hamburg will start in the sixth round. According to the organizers report by the Association for lenses views, the participants meet at 10 am between Schanzenpark and TV Tower. The task: Within 12 hours 24 images on a digital memory card or a film hold that provide a consistent series to a general theme. A jury will determine the winners later series, all images will be shown in September in an exhibition.

Both general theme and specific topics will be announced in three stages until the day of the event organizers. A digital processing of the images is not allowed to deliver at 22 o'clock exactly 24 images in the correct order on the chip or film must be present.

Two-day exhibition and award ceremony

can inspect each the photo series in a two-day exhibition a few weeks after the photo marathon on 2 and 3 September 2017 the factory of the arts. As part of the exhibition selected by an independent jury winner series are awarded and are presented together with all other votes photo series. The organizers expect more than 4,000 photographic snapshots taken on a single hamburger summer day.

Registrations for the sixth Hamburger Fotomarathon are made online on the event website until June 22. The entry fee is 27 euros. (Msi)

Interview: So CopyTrack goes to the global hunt for images thieves

Interview: So CopyTrack goes to the global hunt for images thieves

(Picture: pixabay / CC 0)

If the custom suddenly appear on third-party sites that enforcement of image rights can sometimes be difficult. What to do in such cases, says Marcus Schmitt, founder of the Berlin portal CopyTrack.

Images theft determine is no longer so difficult thanks to ever better images search functions in the relevant search engines. But knowing that one's images were copied without permission, is one thing, to enforce its rights, however, a much more difficult task - especially at international level. This is where the Berlin company CopyTrack. In an interview with c't Photography explains founder and managing director Marcus Schmitt how his company tracks down unauthorized used photos and makes claims at world level. The single photographer comes here sometimes to its limits, because with the naked finding the images is not enough. He must be able to prove that they are copies of the recordings.

CopyTrack Marcus Schmitt, founder and CEO of CopyTrack(Picture: Copy Track)

c't Photography: Mr. Smith, why is the image recognition so important to enforce their own rights to photos?

Marcus Schmitt: With a mere image search is not obtained, although many hits, but the majority is either not relevant or accurate. For all of us finds running through image matching, which checks the image found on the basis of the original - set as a percentage of the match. Thus, the customers do not have to work through mountains of false hits. This saves time. In addition, we are also able to recognize image details and color changes in images with almost one hundred percent.

From initial contact through to trial

c't Photography: If the image is identified as illegal copy, as are the rights of your client enforced?

Schmitt: As far only provider to offer a four-step process in 140 countries. In the first step, one attempts to contact the illegal user. He is offered a subsequent licensing, provided he can prove no valid license. After that, a default action follows. Images of thief shows unimpressed, followed by a pre-trial lawyer enforcement. If this is not successful, after all the legal enforcement comes into play.

c't Photography: And that works around the world?

Schmitt: Well, not always so easy and elegant as in Europe. But we know now from the respective valid copyright, the local tax laws and also with their particular cultural contexts. We are there now pretty "multi-cultural", This helps us in our daily business.

c't Photography: And you do everything from Berlin?

Schmitt: We have now next to the office in Berlin, another in New York and one in Tokyo. Additionally, we have partnerships with lawyers and collection agencies in the respective countries. Our Opponentenkommunikation currently dominated twelve languages ​​and work in our headquarters staff from seven nations.

Different countries, different rules

c't Photography: Now you can hear straight from Asia that the notions of copyright but differ materially from what is common in Europe. How do you manage to prevail for example in Asia?

Schmitt: Asia is far from being the monolithic block, as he seems to many Europeans. There, too, the individual countries differ culturally, copyright and tax lot and you have to proceed in each case very different. Japan is with us now to the European countries and the United States the most successful market. In the case of China, even the different provinces are rather specific. Although most of which use the same font, but not the same language. In addition, it comes in China very strongly to the particular social position of the two parties and the current circumstances. This is all clearly uncertain for Europeans, accustomed than at home.

More links:

 • Copyright for photographers
 • track images thieves demand rights
 • Short interview: The Start-Up Photo Claim
 • How can you even prove the authorship of your images in court, read in the latest issue 5/2017 of c't Photography.

No claims without registration

c't Photography: How to successfully demand licenses for image rights, without there having an office in China?

Schmitt: It's not so far that it is now time to enforce quickly from Europe image rights in China. where we work with partners who are represented in each of the 22 provinces. As mentioned before, China can not simply be regarded as a homogeneous country, when it comes to image rights. Both the respective laws as well as the processes on site, make a respective specific procedure required that differs from province to province. In addition, personal contacts play a crucial role even in the legal field.

c't Photography: What special features in Chinese law falls the failure easily?

Schmitt: In China there are, for example, a registry for images. There has to secure his copyright. However, one must note that this must be done separately for each province. Without registration you can kindly request for a relicensing save the same. It has already lost in this case.

Companies set budget for copyright infringement back

c't Photography: And if we then understood the countries and their special features, you can then implement a program like in Europe?

Schmitt: As simple as it does not go then again. In many Asian countries the dominant culture there for example, provides no judicial confrontation in copyright cases. Even if the possibility is purely legal, it would be in Japan rather an amicable settlement of than to go to court. By contrast, in Taiwan companies for copyright infringement usually have even provided a certain budget. You would never get the idea to pay voluntarily, but only when are subject to trial.

c't Photography: Which enforcement quota to reach?

Schmitt: In the US we are already more than 70 percent. Unlike in Europe, however, it is in the US usually only for out of court settlements if the local partner lawyers were active. We have been very successful now in Japan. China is a major challenge today. We are most successful in the European home market. Here the enforcement rate is nearly 95 percent. (Christoph Jehle) /(Msi)

Flashes manufacturer Bowens in liquidation

Flashes manufacturer Bowens in liquidation

Symbolic

(Picture: pixabay / CC 0)

The British side DIY Photography reports that the British studio flash equipment manufacturers Bowens imminent liquidation. Bowens had been taken from something more than a year from Munich investor Aurelius.

The British side DIY Photography reports that the liquidation was planned for the British studio flash equipment manufacturers Bowens. Bowens was acquired just over a year along with the photo retailer Calumet from Müncher investor Aurelius. Aurelius had followed the British online provider Wex Photographic yet been adopted in the photo area. While these two companies will continue named on the investment side of Aurelius, there is no indication on Bowens.

The Bowens International Ltd. develops and commercializes studio flash units. The company's headquarters is located in England. It goes back to 1928, founded as Bowens Camera Service Company in London repair shop. From 1950 flash units were built. 1963 Bowens International Ltd. established. That Bowen had apparently canceled last year's large stand at the Photography Show in Birmingham at the last minute had remained largely unnoticed outside the British Isles.

What are the consequences liquidation Bowens for customers and device service is not currently in sight. A request from c't Gallery of Aurelius has not been answered.

Update July 20, 2017: On demand of c't Photography Calumet has confirmed that Bowens International Ltd. adjusting the business operations. Background are the "serious market changes", Concretely identifies Calument as reasons in particular "new, significantly cheaper products manufacturer in China, product innovations from competitors and altered consumer habits of professional photographers who only invest if the investment guarantees extra income",

Calumet was maintaining customer service for Bowens products, at the same time to lead discussions with other manufacturers, "the gap in the sales program to close shortly",(Christoph Jehle) /(Msi)

G1 X Mark III: Canon nytt edelt Compact kommer med APS-C-sensor

Canon viser dyre Compact G1X Mark III med APS-C-sensor

(Bilde: Canon)

For første gang Canon bruker en APS-C-sensor i et kompakt kamera. I tillegg har den dual-AF piksel i G1 X Mark III ved siden av 7-Digic bildeprosessor mater. Kompromiss enn sin forgjenger, er det brennvidden til objektivet.

Canon har lansert den nye toppmodellen av sine dyrebare-kompaktkameraer med G1 X Mark III. Etterfølgeren til G1 X Mark II er for å være utstyrt med den samme 24-mega pixel APS-C-sensor, som kommer omtrent i EOS-80D anvendes. Han får støtte av den nåværende DIGIC bildeprosessor 7.

For at G1 X Mark III kan i forhold til sin forgjenger nå stole på DSLR teknologi - brukere av G1 X Mark II måtte nøye seg med en 1,5 tommers typeføler. Fasen autofokus av G1 X Mark III er ment å fokusere 48 fokuspunkter.

Bilde 1 av 5

Canon G1 X Mark III (5 bilder)

Canon G1 X Mark III er den nye toppmodellen blant Canons kompaktkameraer.
(Bilde: Canon)

Den innebygde zoomlinse omfatter en brennvidde på 15 til 45 millimeter. Dette svarer til et lite bilde som tilsvarer 24 til 72 mm. Her linsen i G1 X Mark II med 24 til 120 mm tilbudt enda mer plass i teleområdet. Linsen G1 X Mark III gir en åpning på f / 2.8 f / 5.6 og er utstyrt med et optisk bilde stabilisator, som kan kompensere for opp til fire f-stopper til.

OLED søkeren er nå inkludert - og permanent installert

Serieopptak er mulig med opp til 9 bilder per sekund, er den korteste eksponeringstiden 1/2000 sek. Video tar kameraet bare i full HD på 60 bilder per sekund, er 4K opptak ikke mulig. Den elektroniske OLED søkeren av 1G X Mark III oppløser 2,36 millioner piksler, og nå er innebygd. I G1 X Mark II var han bare tilgjengelig som ekstrautstyr. Den bakre roterende og skråstilte berøringsskjermen har en skjerm størrelse på 3 inches og oppløser 1,04 millioner piksler. Moduler for Wi-Fi, Bluetooth og NFC er installert for trådløs kommunikasjon.

Inkludert minnekort og batteri bør ta III 399 gram på skalaen, G1 X Mark. Den veier forgjenger G1 X Mark II - blant annet objektiv med et større zoomområde - 558 gram: for sammenligning. dimensjonene er omtrent den samme som: 115 mm x 78 mm x 51 mm, er den G1 X Mark III bare er litt større, men også noe slankere enn sin forgjenger (116 mm x 74 mm x 66 mm). Huset skal tettes mot støv og vann.

G1 X Mark III vil være tilgjengelig i november 2017 og kostet 1200 euro. den tilsvarende utstyrt systemkamera EOS M5 er tilgjengelig for nå rundt 900 euro, men brukerne må ta hensyn til her er prisen for minst et utskiftbart objektiv. Også rundt 900 euro krevde Sony for sin type-1-tommers Compact RX100 V, sensoren mens lavere oppløses, men kan spille inn, blant annet videoer i 4K-oppløsning. (MSI)

Facebook: Politiet advarer barn fotografier i sosiale nettverk

gjennomstreking pjokk

(Bilde: Originalbilde: Vitalinka - Fotolia.com)

Hvis foreldrene likegyldig legge ut bilder av barna sine på sosiale nettverk, som kan være farlig. advarer politi og personvern talsmenn.

"Lytt til vær så snill å legge ut bilder av barna dine synlig for alle på Facebook og co. Takk!" Samtalen av Hagen politiet elektrifisert Facebook-brukere. En ting spesielt har hatt i tankene sosiale medier kommissær Tino Schäfer med det: foreldre skal rett og slett ikke distribuere bilder av sine barn. De kunne falle i gale hender. "Mange innlegg ubeskyttede og uhemmet bilder av barna sine, blant annet som Nackedei eller på barns sykkel, iført bare badebukse."

uendelige pinlig

Artikkel i Del via e-post, facebook, Google+, Twitter eller

Allerede før du setter den anerkjente bilder, advarte politiet. Foreldre kan få problemer med sine barn senere når de fortsatt kunne finne etter år med barnebilder på nettet. "Du kan finne bildene i dag søte, barnet ditt er de i noen år, men uendelige pinlig"Advarer Shepherd. Han skyver profesjonell og privat surfing igjen på foreldre som la barna sine ut av ren cuteness alle advarsler ignoreres.

Millioner av Facebook-brukere har nådd samtalen. Om 200 000 var opptatt med å få nærmere den. De fleste fant handlingen lyktes. En skriver: "Endelig noen. Min sønn er tre og vil være her i mange år for å bli sett. Når du tenker på hva dag mødre vise alt. Fra første ultralyd for å føde alt deles med publikum. Tykk som politiet Hagen." Kommissæren mener at mange foreldre nå kan revurdere sin oppførsel.

Ringe politiet Hagen (Bilde: Facebook Politiet Hagen)

Ingen nakenbilder

Relaterte lenker

 • Politiet Hagen på Facebook
 • Situasjonen i LKA NRW på datakriminalitet i 2014 (PDF)
 • Politiet råd om "Barn trygge på nettet"
 • Privatspäreneinstellung på Facebook

Statspolitiet Nordrhein-Westfalen kan forstå samtalen godt. "Foreldre som ikke er så netzaffin kanskje ikke vet konsekvensene av deres handel"Sa talsmann Frank Scheulen. Under ingen omstendigheter bør nakenbilder eller bilder fra stranden, bli lagt ut av stellebordet eller badekaret. "De fremkalle ønsker. Det er et klientell som ser på slike bilder." Spesielt pedofile ville søke spesielt for slike motiver, og de fortsetter å spre seg. Hvis da bare én gang bildene var på vei på nettet, du mister kontrollen. Selv om spredningen på Facebook vil være begrenset til den krets av venner, kan man aldri sikre at bildene ikke kommet andre steder. Selv om de er slettet fra din egen side.

"Viktigere, selvstendig og trygt håndtere sosiale nettverk"Sier Scheulen. Det ville være bedre å bare utelate bilder eller foretrekker å fotografere barna i høst spasertur fra bak å sette et nøytralt bilde.

åttendedel av barns rettigheter

Den NRW-DPO Helga blokk støtter Hagen handling. Borgere bør tenke to ganger om hva personopplysningene de publiserer på sosiale nettverk eller andre steder på Internett. Foreldre bør være spesielt nøye med å beskytte individuelle rettigheter til sine mindreårige barn, spesielt siden du avstå bilderettighetene til selskapet når du legger ut bilder på Facebook.

Handlingen av politiet i Hagen Facebook var ikke den første vellykkede. Shepherd ganger advart mot å true barn med politiet. Dette provoserer et bilde av bad cop. Time, kommissær advart av bilder fra ferien. Tidligere har det overfylt postkasse signalisert innbruddstyver at ingen var hjemme; i dag tar over Internett. (Wolfgang Dahlmann, dpa) /(KEH)

Kompaktkamera Canon Powershot SX620 HS: 25x zoom på 300 €

Canon Powershot SX620 HS: 25x zoom på 300 €

(Bilde: Canon)

Lite kamera, mye Brennvidde: Den nye Canon Powershot SX620 HS kommer med 25x optisk zoom. Disse pakker Canon slags gimmicker.

Den nye kompakte kamera i Canons Powershot SX620 HS. Visuelt, er det svært lik den SX610 HS som allerede er kommersielt tilgjengelige. Imidlertid tilbyr den nye i stedet for en 18x zoom, en 25-ganger optisk zoom. For at SX620 HS dekker en liten skjerm brennvidde tilsvarende 25-625 millimeter. Lysintensiteten er imidlertid ikke enestående med f / 3.2 til f / 6.6. En integrert stabilisering skal installeres på de lange brennvidder for uskarpe bilder.

c't Photography nyhetsbrev

2 x per uke en e-post med c't Photo nyheter i postkassen: annonsere her

Mindre overveldende bildekvaliteten er sannsynlig å være at du får ut av zoom sterk kompaktkamera. I sitt indre bare en liten 1 / 2,3-tommers CMOS med høy oppløsning på 20 mega innsatt. Videoer filmer den SX620 HS i Full HD-oppløsning med 30 bilder per sekund. En søker finnes ikke. En 3-tommers skjerm med en oppløsning på 922,000 piksler (VGA) fotografer komponere sine bilder.

Powershot SX620 HS fra juni for 265 euro

Tross alt, er Canon ikke gjerrig med statister. Dermed bringer liten kompakt-Fi og NFC. I tillegg kan den koble til smarttelefonen eller nettbrettet og så, for eksempel sende bilder. De har også dominert, ifølge Canon, den såkalte "story høydepunkt" -funksjonen: deretter fra fotografier og videoklipp kameraet setter automatisk en dagbok sammen.

Fra juni vil Powershot SX620 HS være tilgjengelig. Prisen fortsetter å Canon på 265 euro.

Bilde 1 av 6

Canon Powershot SX620 HS i bilder (6 bilder)

Canon Powershot SX620 HS er en av de super-zoom kompaktkameraer. Dens 25 ganger zoom gir rikelig med brennvidde, men kameraet er fortsatt relativt liten.
(Bilde: Canon)

(SSI)